İletişim: [email protected]

Anatolian Network - Yeni Açıldıı KALICI MYKO SERVER

'Server Tanıtımı' forumunda kraldeli42 tarafından 23 Mayıs 2014 tarihinde açılan konu

 1. kraldeli42

  kraldeli42 Member

  Katılım:
  10 Mayıs 2014
  Mesaj:
  386
  Beğeniler:
  0
  Ödül Puanları:
  16
  PvP d�nyas� para kazanma ama�l� a��lan ve kar��l�k alamay�nca server� kapatan , Server sahipleri ve eme�i hi�e say�lm�� para verdiyse de bir i�e yaramam�� oyuncularla dolu ; Biliyoruz. Kar��l�ks�z i� yap�yoruz bedava gel diyenlerin asl�nda 10 g�n sonra item sat��� yapaca��n� yada 8 ortakla server a�t���n� kendilerini editleyip kar��s�na gelenleri kesmeye �al��t���n� ve oyuncular� yine oyundan so�utan eylemler i�inde oldu�unu da biliyoruz. Hatta bir �o�umuz hala video sitelerine girdi�imiz de ' Knight Online Intro Sound ' yaz�p o m�zik e�li�inde ge�mi�te bu oyunun ne kadar g�zel oldu�unu o haline geri d�nse sorgusuz ko�ar�m dedi�imizi de kabul edelim.  IP0=Anatoliannetwork.net

  IP0=Anatoliannetwork.net

  IP0=Anatoliannetwork.net

  IP0=Anatoliannetwork.net

  IP0=Anatoliannetwork.net

  IP0=Anatoliannetwork.net  Db�mizin �zelliklerinden k�saca bahsedecek olursak:

  - Exp oranlar� konusunda �ok hassas davrand�k belki de sadece 2-3 g�n�m�z exp oranlar�n� ayarlarken ge�ti.

  - Grade sistemi OTOG1 de�il. Klasik PVPlerden fazlas�n� sunuyoruz. Usko tarz� Grade sistemi vard�r. Emek vermeden hi� bir�ey olmaz burada. Edit item sat�p ya da server kapat�p eme�inizi �almayaca��z. O y�zden g�n�l rahatl���yla emek harcayabilirsiniz.

  - En �nemlisi item elde etmek i�in �abalaman�z gerekecek.

  - Krowaz item Quest Sistemi vard�r. Gerekli materyaller toplan�r ve Npcde k�rd�r�l�r. Di�er Pvplerden farkl� olarak rastgele item atar. Bu da oyunda Pazar sistemini geli�tirecek ve aktif tutacakt�r. AFK oldu�unuz da pazar kullanarak de�erlendirebilirsiniz.

  - T�m mapler tek tek test edilmi�tir. Her biri aktif ve d�zg�nd�r. Kendine has g�revleri vard�r.

  - Lunar War, Gemi Sava��, K�t�k Sava�� ve CSW sorunsuzdur.

  - Sava�larda ata binme mevcuttur�

  - Var olan itemlere ek olarak db�de: UTC silah ve armorlar�, farkl� �lkelerde yay�nlanan ko s�r�mlerinden itemler mevcuttur. Hepsinin g�r�n�m ve effectleri orijinaldir.

  - DB�deki t�m yarat�klar, itemler ve droplar� sa�laml���na g�re kolay ya da zor drop verecek �ekilde tek tek d�zenlenmi�tir�

  - Usko Moradon vard�r. T�m npcler d�zg�n ve yerindedir.  DELOSTAN G�R�NT�LER  SAVA�LAR SORUNSUZDUR.  Bifrost ve Krowazdan Resimler

  ######################### DROP L�STES� #############################  ::::ESLANT DROPLARI::::  CH�T�N SHELL:  TROLL, TROLL WARR�OR, TROLL CAPTA�N, T�TAN, DARK STONE  SHARD-RAPTOR-�RON IMPACT :  DOOM SOLD�ER  EL�X�R STAFF - �MPACT:  FALCON  TOTAM�C SPEAR - �RON BOW:  RAVEN HARPY  UN�Q DROPLAR:

  Snake Queen: in %10

  Talos: ib-glass-ske belt %10

  Troll King: platinum-agate-eme %25

  Harpy Queen: we-re-ce-me %30

  Samma: Giantic Axe %40

  shaula: SS %40

  Deruvis Founder: Diamond Ring % 30  ::::EMC-L�FER DROPLARI::::  Attila: wp-pe-ep %40  :::: CZ DROPLARI::::  Duke: roc %25

  Bach: rol %25

  Bishop: rom %25

  Samma-Javana: Giantic Axe %40

  Lesath: Chitin Shield %5 - Chitin Bow %35

  Shaula: SS - Scorpion Bow %40

  Acer: wp-pp-ep %40

  Barkk - Barkirrra: Gold Bar %40

  Fire Horse: Key of Gordon %80

  Lupus - Lycoan: staff-hammer %40  Enigma - Cruel - Havoc - Hell Fire: Krowaz Fantastic Cube %90 + %25

  Keramash - Medicmash : Giga Hammer Fragment - Cuff Binder Hide %90 + %25  B�FROSTTAN GORUNTULER .  ::::B�Y�K BOSS DROPLARI::::  Felankor: Rof %8 / in %20 - ib %20 / rol-roc-rom %50

  Ultima: in %17 - ib %18 - trina %20 - cs %20 / rol-roc-rom %45

  Isiloom: in %15 - ib %16 / rol-roc-rom %40

  Gordon: Gordon weapons %90 + %30 / rol-roc-rom %50

  Gordon Guard Captain: Stone of Gordon %80 - Gordon Weapons %10

  ::::UN�QUE S�LAH-TAKI DROPLARI::::  Bi-Frost'taki Greed, Lust, Envy, Sloth, Wratch yarat�klar�ndan d��en fragmentlerden

  Uniq silah ve tak� d��er...

  Darkland ve JR'den elde etti�iniz GEM'lerden de ayn� �ekilde uniq silah ve tak� d��er.

  ################################################## ########################################

  ################################ UPGRADE ORANLARI ########################################

  ################################################## ########################################

  NORMAL UPGRADE  +1 > +5 %100

  +5 > +6 %70 Trina ile %100

  +6 > +7 %40 Trina ile %60

  +7 > +8 %10 Trina ile %20

  +8 > +9 %1 Trina ile %3

  +9 > +10 %0 Trina ile %0  REB�RTH UPGRADE  +1 > +2 %40 Tears of Karividis ile %50

  +2 > +3 %35 Tears of Karividis ile %45

  +3 > +4 %30 Tears of Karividis ile %40

  +4 > +5 %25 Tears of Karividis ile %35

  +5 > +6 %25 Tears of Karividis ile %35

  +6 > +7 %23 Tears of Karividis ile %33

  +7 > +8 %21 Tears of Karividis ile %31

  +8 > +9 %20 Tears of Karividis ile %30

  +9 > +10 %15 Tears of Karividis ile %25

  +10 > +11 %10 Tears of Karividis ile %20

  +11 > +12 %9 Tears of Karividis ile %19

  +12 > +13 %8 Tears of Karividis ile %18

  +13 > +14 %7 Tears of Karividis ile %17

  +14 > +15 %6 Tears of Karividis ile %16

  +15 > +16 %5 Tears of Karividis ile %15

  +16 > +17 %4 Tears of Karividis ile %14

  +17 > +18 %3 Tears of Karividis ile %13

  +18 > +19 %2 Tears of Karividis ile %12

  +19 > +20 %1 Tears of Karividis ile %11

  +20 > +21 %1 Tears of Karividis ile %11  ::::::::::: REB�RTH �TEMLER :::::::::::  # Kullanaca��n�z ( raptor dan shard a, hb den avedon a, krowaz armordan krowaz silah�na kadar ) b�t�n itemlerin +1�den +21�e kadar rebirth versiyonlar� mevcuttur�

  # +21�e kadar olmas�n�n yan� s�ra rebirth +1, +5, +11 ve +21 farkl� parlamaktad�r� itemin +�s� artt�k�a parlakl���da artmaktad�r�  Krowaz Rebirth �temlerin G�r�nt�s� :

  KROWAZ ARMOR YAPIMI  KROWAZ S�LAH YAPIMI  ################################################## #################

  Anatolian Network Kimdir ?

  En iyiden en k�t�ye PvP serverlar da oynam�� bir ka� arkada��z. Gece 2 sava��n� elimizde kahve ile bekleyip Csw saati ventte ciddiyete ba�lam�� 300 spartal� gibiyiz. Ve inan�n sizi az �ok tan�yoruz.  Anatolian Network ne yapar ?

  Anatolian Network ad� ile PvP d�nyas�na giri� yapm�� bulunuyoruz. �u an �zel sipari� database haz�rlan�yor. Panel d�zenleniyor ve biz �nceden kendimizi tan�tmaya �al���yoruz. Kesinlikle en iyisi biziz gibi bir�ey s�ylemiyorum. ��nk� de�iliz. �imdi server ismi vermek olmaz ama bu i�i uzun zamand�r yapan g�ven kazanm�� ki�iler var. Biz sadece o serverlar�n aras�nda yer almak istiyoruz. Tabii ki uzun vadeli sorulursa bu soru , cevab�m�z en iyi olmak olacakt�r.  Anatolian Network Nas�l Bir Y�netim Kadrosuna Sahip ?

  Host'u hepimizin bildi�i Pvp Hosting'den sa�l�yoruz. Yard�mlar� i�in buradan te�ekk�r ederiz. Domaini de kendilerinden ald�k.

  Grafik tasar�m konusunda ben var�m. Az �ok photoshop kullanabiliyorum. Bu �ekilde eksik giderebiliyoruz.

  Oyun i�i iki Gm arkada��m�z var. Biri human di�eri karus �rk�nda g�rev yap�yor. Serverla alakal� problem oldu�u zaman bize bildirim yap�yorlar ve halletmeye �al���yoruz. 3 vardiyal� �al��ma sistemimiz var diyebilirim. Yani 24 saat boyunca gerek telefon gerek skype gerek facebook gerekse oyun i�inden y�netimde ki ki�ilere ula��m� m�mk�n k�l�yoruz. Esprili yakla��rsak oyuncular�m�za " You'll never walk alone " diyoruz.  Anatolian Network nas�l bir database'e sahip ?

  KO-FOX'a bu konuda te�ekk�r etmek isterim. Aray���m�za sonu� oldu. Database konusunda ByMmT arkada��m�z bize yard�mc� oluyor. 1299 Serverlar aras�nda istedi�imiz noktaya ula�abilmek i�in gerekli t�m eklentiler databasede mevcut olacak. Rebirth Itemler , Krowaz k�rd�rma , Bir ka� japko item , UTC armor gibi di�er serverlarda fazla bulunmayan �zellikleri database'e ekledik. D�z oyun mant���ndan uzak kalmak istiyoruz. Exp kas, item bas , 2 g�n sonra pk ��k tarz� HomeKo etrafta �ok var. Onlardan olmak istemedi�imiz i�in bu yola ba�vurduk. Krowaz itemlerde random item mant��� olacak. Yani Rogue s�n�f�ndan bir oyuncu gerekli materyalleri ald�ktan sonra gidip Krowaz itemini alacak. Priest item gelirse do�al olarak pazara y�nlenecek. Moradonda ki pazar'� aktif tutma hedefimiz var. Oyundan zevk almak 'AFK' olurken char� pazara b�rakmak gibi basit ama etkili unsurlara ba�lanabilir.  Anatolian Network neden Beta olarak a��lmad� ?

  Anatolian Network eksikleri gidermek amac�yla yakla��k olarak 3 hafta sadece adminlerle Testte kald�. Beta d�nemini bu y�zden yapm�yoruz. Kalan hatalar zamanla d�zeltilir diye �mit ediyoruz. �u an g�zlemledi�imiz bir eksik yok..  ################################################## #################  Facebook sayfam�za ula�mak i�in : www.facebook.com/anatoliannetwork.net  Skypedan direk ula�mak i�in : kemalyuksel.91 / tolgahan.sky35

  # Ayr�ca bu konu ba�l��� di�er serverlar�n ac�mas�zca kendilerini uplamas�ndan dolay� a�a��ya d��se bile (!) sizin istek ve g�r��lerinize g�re Database �zerinde de�i�imler yap�laca��n�n garantisini veriyorum.

  Biz sizin eme�inizi bo�a ��karmamak i�in elimizden gelen her�eyi yapmakta kararl�y�z. Facebook sayfam�z� be�enin ve takipte kal�n..  Okudu�unuz i�in te�ekk�r ederim. G�zlerinize sa�l�k.  Anatolian Network ADMIN [ Kemal Y�ksel ]  Anatolian Network Olarak KO-FOX ekibine ve Database edit�r�m�z By_MmT_ 'e te�ekk�r� bor� biliriz.

  Dip Not : Server e�lence ama�l�d�r , ticari hi� bir amac� yoktur. Her zamanda b�yle kalacakt�r. Ak�am saat 8'de a��l��a bekliyoruz. Facebook sayfam�zdan takip ederseniz sevinirim.  www.facebook.com/anatoliannetwork.net
   

Bu Sayfayı Paylaş